Η Θετική Πειθαρχία χρησιμοποιεί μεθόδους που συστήνουν καλοσύνη και σταθερότητα από τη μεριά του ενήλικα και ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετήσουν υπευθυνότητα και κίνητρα για τις πράξεις τους, πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες, μα πάνω από όλα δεξιότητες ζωής.
Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση ενήλικα – παιδιού:
Αυστηρότητα: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ενήλικοι που ασκούν υπερβολικό έλεγχο στο παιδί. Είναι οι αυταρχικοί γονείς/ εκπαιδευτικοί που βάζουν συγκεκριμένους κανόνες, χωρίς να δίνουν στο παιδί την επιλογή ή δυνατότητα να συμμετέχει το ίδιο στη λήψη αποφάσεων. Η τιμωρία είναι η μόνη μέθοδος γι αυτούς με γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα.
Ανεκτικότητα: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι είναι πρεσβευτές της πλήρους ελευθερίας. Ελευθερία χωρίς όρια. Το παιδί μπορεί να κάνει ότι θέλει, δεν υπάρχουν κανόνεςγι αυτούς, πράγμα που κάνει τα παιδιά αρκετά χειριστικά.
Θετική Πειθαρχία: Οι ενήλικοι σε αυτή την κατηγορία είναι πρεσβευτές της δημοκρατίας. Η Ελευθερία των παιδιών δεν καταπατεί την ελευθερία του ενήλικα (γονέα/ εκπαιδευτικού). Τα παιδιά έχουν περιορισμένες επιλογές. Οι κανόνες αποφασίζονται από κοινού στα οικογενειακά σύμβούλια ή στα συμβούλια της τάξης. Ο ενήλικας ενεργεί με σταθερότητα, καλοσύνη και σεβασμό απέναντι στο παιδί.
CherryMommyblog.wordpress.com