• Τι εννοούμε με τον όρο Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αφορά την
  αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων με σκοπό να
  επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι μιας
  επιχείρησης/οργανισμού ΚΑΙ ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν
  οι προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων» (Certo 1980).
  «Διοίκηση ή μάνατζμεντ είναι ο συντονισμός και η
  εναρμόνιση όλων των παραγωγικών πόρων (ανθρωπίνων,
  υλικών, τεχνικών) για να επιτευχθούν συγκεκριμένα
  αποτελέσματα» (Κανελλόπουλος, 1990).
  Μια πιο φιλοσοφική άποψη: «Διοίκηση είναι η τέχνη της
  επίτευξης των στόχων μέσω άλλων ανθρώπων» (Follett
  στο Gray, Smeltzer, 1989). Υπάρχει και η σαρκαστική
  άποψη ότι : ο μάνατζερ είναι κάποιος ο οποίος κάνει τη
  δουλειά του βάζοντας άλλους να κάνουν τη δική τους!
  Μελέτη περίπτωσης
  Σκεφτείτε την εξής απλή περίπτωση: Μια
  ποδοσφαιρική ομάδα έχει παρά πολύ καλές
  εγκαταστάσεις για προπόνηση, διαθέτει ικανότατο
  προπονητή και ιατρικό επιτελείο, καθώς και όλα
  τα απαραίτητα για έναν ποδοσφαιριστή
  (οικονομική αποζημίωση, ασφάλιση, φόρμες,
  παπούτσια, κ.α.). η οργάνωση της ομάδας είναι
  τέτοια, που να εξασφαλίζει μια ομαλή λειτουργία,
  καλές δημόσιες σχέσεις. Γενικότερα, οι συνθήκες
  είναι ιδανικές. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα δεν έχει
  επιδείξει ουσιαστικές επιτυχίες, γιατί απλά δεν
  διαθέτει τους κατάλληλους παίκτες!
  «Όσο αποτελεσματικά και αν εφαρμόζονται οι
  διάφορες λειτουργίες και διαδικασίες της
  διοίκησης, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
  την έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων»
  Ο προγραμματισμός
  Η προσέλκυση εργαζομένων
  Η επιλογή
  Η κατάρτιση και η ανάπτυξη ανθρώπινου
  δυναμικού
  Η αξιολόγηση της απόδοσης
  Η αποζημίωση
  Λειτουργίες Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  προγραμματισμός/σχεδιασμός: θέτει τις βασικές
  κατευθύνσεις και στόχους, διαμορφώνει ένα αρχικό
  πλάνο.
  Οργάνωση: καθορισμός δραστηριοτήτων για την
  επίτευξη των σκοπών, την ομαδοποίηση τους, την
  ανάθεση σε ομάδες, διαμόρφωση βαθμίδες εξουσίας
  και ευθύνης.
  διεύθυνση/καθοδήγηση: εποπτεία, καθοδήγηση των
  υφισταμένων για την επίτευξη των σκοπών.
  Έλεγχος: φάση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων
  προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των
  σχεδίων. Αναθεώρηση ή τροποποίηση ανάλογα σε
  ποια φάση βρίσκεται
  Άσκηση
  Σκεφτείτε από το εργασιακό σας
  περιβάλλον μία περίπτωση που δεν
  λειτουργεί αποτελεσματικά.
  Ποιοί είναι
  οι λόγοι αναποτελεσματικότητας
  και ποιες οι επιπτώσεις στον οργανισμό,
  στην επιχείρηση ή στο τμήμα
  Α. μου λέτε, σας παρακαλώ, ποιον δρόμο
  θα πάρω από εδώ και πέρα;
  Β. αυτό εξαρτάται πολύ από το που θέλεις
  να πας
  Α. δεν με νοιάζει, όπου να’ ναι.
  Β. τότε δεν έχει σημασία ποιον δρόμο θα
  πάρεις
  Προγραμματισμός
  • «Η διαδικασία καθορισμού αντικειμενικών
   σκοπών και μεθόδων προσέγγισής τους».
   Τι θα γίνει
   Πως θα γίνει
   Πότε θα γίνει
   Ποιος θα το κάνει
   Προγραμματισμός: προσπάθεια να
   ελέγξουμε το μέλλον του οργανισμού.
   Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο
   προγραμματισμός ως διοικητική
   λειτουργία.
   το περιβάλλον του οργανισμού (ευκαιρίες,
   περιορισμοί, κίνδυνοι, συνθήκες)
   ο σκοπός του
   η διαφορά ανάμεσα στο που βρίσκεται ο
   οργανισμός και που θέλει να πάει
   οι ικανότητες και οι αδυναμίες που έχει
  Διαδικασία Προγραμματισμού
  • Καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών
   του οργανισμού
   Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων
   Διερεύνηση των συνθηκών και
   προϋποθέσεων
   Αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων
   Επιλογή της καλύτερης δυνατής
   εναλλακτικής λύσης
   Διαμόρφωση επιμέρους σχεδίων για την
   επίτευξη του τελικού σκοπού
   Εφαρμογή των σχεδίων
  «Ποιος είναι ο λόγος για την
  επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία
  συμμετέχουμε;»
  Απ: να είμαστε η καλύτερη και η πιο
  επιτυχημένη επιχείρηση στο κλάδο των
  κατασκευών»
 • Απαιτήσεις για την διατύπωση
  της αποστολής
  Πελάτες: Ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης;
  Προϊόντα ή υπηρεσίες: Ποια είναι τα κυριότερα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
  της επιχείρησης;
  Αγορές: Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείται η επιχείρηση;
  Τεχνολογία: Είναι η τεχνολογία πρωταρχικής σημασίας θέμα για την
  επιχείρηση;
  Αναφορά σε επιβίωση, ανάπτυξη και αποδοτικότητα: Είναι η επιχείρηση
  δεσμευμένη σε οικονομικούς στόχους;
  Φιλοσοφία της επιχείρησης Ποιες είναι οι βασικές πεποιθήσεις, αξίες,
  φιλοδοξίες και φιλοσοφικές προτεραιότητες της επιχείρησης
  Αυτοπροσδιορισμός: Ποιο είναι το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
  επιχείρησης;
  Κοινωνική ευθύνη: Είναιη επιχείρηση ευαίσθητη στα κοινωνικά και
  περιβαλλοντικά προβλήματα και στα προβλήματα της κοινότητας στο
  πλαίσιο της οποίας λειτουργεί;
  Εργαζόμενοι: Θεωρούνται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ότι είναι ένα
  σημαντικό στοιχείο της;
 • Παράδειγμα διατύπωσης
  αποστολής
  PFIZER, Inc (Αμερικανική εταιρεία
  φαρμακευτικών προϊόντων)
  Η Pfizer, Inc. είναι μια εταιρεία που βασίζεται στην
  έρευνα για τη συνολική φροντίδα της υγείας. Η
  κύρια αποστολή μας είναι να εφαρμόζουμε την
  επιστημονική γνώση για να βοηθάμε τους
  ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να απολαμβάνουν
  μακροζωία, υγεία και παραγωγικότητα. Η εταιρεία
  έχει τέσσερις τομείς: φροντίδα υγείας, φροντίδα
  υγείας καταναλωτή, επιστήμη τροφίμων και υγεία
  ζώων. Παράγουμε σε 39 χώρες και τα προϊόντα
  μας είναι διαθέσιμα παγκοσμίως.
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  «Ο προγραμματισμός θα ήταν μι σχετικά απλή
  διαδικασία, αν το βασικό στοιχείο για την
  κατάστρωσή του-οι άνθρωποι- παρουσίαζε μία
  συμπεριφορά που θα μπορούσε να προβλεφθεί
  και ελεγχθεί. Κάτι ΄τετοιο όμως δεν συμβαίνει
  και για αυτό κατά τη διαδικασία του
  προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού
  παρατηρούνται διαστρεβλώσεις και
  προστριβές, ως αποτέλεσμα διαπροσωπικών
  συγκρούσεων και διαφορών σε αντίληψη,
  επικοινωνία, ανάγκες και ενδιαφέροντα»
  (Κανελλόπουλος, 1990
  Β ΕΝΟΤΗΤΑ
  Στρατολόγηση προσωπικού
  Επιλογή προσωπικού
  Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
  Επιλογή προσωπικού εργαλεία
  Βιογραφικό σημείωμα
  Συνέντευξη: γιατί ο υποψήφιος έλκεται από
  ορισμένες εργασίες και απωθείται από άλλες; Ποιά
  επίδραση είχε πάνω του το περιβάλλον μέσα στο
  οποίο έζησε; Αν είχε τάση για δραστηριοποίηση των
  ικανοτήτων του, ποια η ικανότητα του να
  αντιμετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις που
  πιθανόν θα δυσκολέψουν ή θα ικανοποιήσουν τις
  επιδιώξεις του, ποια η διαπραγματευτική του
  ικανότητα ή ποια η ικανότητα του να αναλαμβάνει
  πρωτοβουλίες και να διευθετεί καταστάσεις, ποια η
  στάση του απέναντι στις διάφορες αξίες; κ.ά
  Επιλογή προσωπικού-
  Εργαλεία
  Δοκιμασίες (τεστ): τα τεστ που μπορούμε να
  χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής: α) τα τεστ
  επιδόσεως: η πιο απλή και οφθαλμοφανής
  δοκιμασία, β) το τεστ νοημοσύνης: όχι μόνο επίπεδο
  ευφυΐας αλλά και διάφορες άλλες νοητικές
  λειτουργίες, όπως την προσοχή, τη μνήμη, την
  κριτική ικανότητα κ.α. γ) τα ευρετήρια ή κλίμακες
  ενδιαφερόντων, δ) τα τεστ προσωπικότητας.
  (Ξηροτύρι-Κουφίδου,1992).
  Από το σύστημα προσδιορισμού προφίλ
  προσωπικότητας McQuaig, που υπάρχει για περισσότερα
  από 40 χρόνια και χρησιμοποιείται διεθνώς στην επιλογή
  προσωπικού και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
  μαθαίνουμε ότι το ποσοστό βαρύτητας διαφόρων
  παραγόντων για την επιλογή του καταλληλότερου για
  μια θέση ατόμου είναι:
  Εξωτερική εμφάνιση και γενικότερη παρουσίαση:
  0%-10%
  Επαγγ. εμπειρία, μόρφωση, γνώσεις: 10%-25%
  Ταμπεραμέντο, ωριμότητα, επιμονή (δηλ.
  συμπεριφορές): 75%-80%
  Το ποσοστό εξαρτάται από τη θέση (το ρόλο) εργασίας
  Η αλυσίδα Σκλαβενίτης ως εργοδότης διατηρεί καλό
  όνομα στην αγορά εργασίας και πολλοί επιθυμούν να
  εργαστούν σε αυτή γεγονός που κάνει τις θέσεις που
  παρέχει να είναι αρκετά περιζήτητες. Πάντως, η εταιρεία
  προτιμά να καλύπτει θέσεις εργασίας από το ήδη
  υπάρχον δυναμικό της, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα
  εσωτερικές μετακινήσεις.
  Δυστυχώς, η εταιρία δεν διαθέτει σημαντική διαδικτυακή
  παρουσία και η ιστοσελίδα της δεν προσφέρει χρήσιμες
  πληροφορίες. Σε περίπτωση που θέλετε να
  επικοινωνήσετε με την εταιρεία, τα παρακάτω στοιχεία
  θα σας φανούν χρήσιμα.
  ΑΒ Βασιλόπουλος – Θέσεις Εργασίας
  θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό θέσεις εργασίας στα super market ΑΒ Βασιλόπουλος. Ο Ομιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ (ΑΒ)
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες του χώρου με εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την
  Ελλάδα και περίπου δέκα χιλιάδες εργαζόμενους.
  Η εταιρεία παρέχει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους δυνατότητες σταδιοδρομίας ως:
  α) στελέχη καταστημάτων
  β) στελέχη Υποστηρικτικών διευθύνσεων
  Υπάρχουν διάφορες διευθύνσεις στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες ανοικτές θέσεις εργασίας, όπως:
  Ανθρώπινοι Πόροι
  Αγορές
  Οικονομική
  Εφοδιαστική Αλυσίδα
  Καταστήματα
  Marketing
  Εταιρική Ευθύνη
  Πληροφορική
  Εσωτερικός Ελεγχος
  Νομική Υπηρεσία
  Τεχνική Υπηρεσία
  Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή θέση
  εργασίας. Μπορείτε όμως να καταχωρήσετε το
  βιογραφικό σας ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
  ανακοινώσει κάποια θέση που να σας ενδιαφέρει. Συχνά
  αντλούμε υλικό από την βάση των βιογραφικών που έχουμε και
  καλύπτουμε τις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης που
  προκύπτουν, χωρίς να προβούμε σε ανακοίνωση αυτών.
  Κωδικός ΘέσηςΤίτλοςΤελευταία ΕνημέρωσηHES_2017
  Healthy Eating Specialist – Quality Assurance Depart
  ment
  16/11/2017«JCM_CHEESE».
  Junior Category Manager Fresh & Perishables Departme
  nt
  9/11/2017«WHOLESALE_CAT0817»J
  unior Category Manager (specialization in Wholesale)
  25/8/2017
  Γρομπανοπούλου Β. Ελένη
  MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
  MA Δημιουργική Γραφή